Connecting

Digital Technician

Job title: Digital Technician
Contract Type: Contract
Location: Stavanger, Rogaland Fylke
Industry:
Salary: Competitive
Reference: BH-136944
Contact Name: NES Fircroft Norway
Phone Number: 0161 942 4000
Job Published: 7 days ago
Company: NES Fircroft Norway

Job Description

Digital Technician

- Utføre daglig drift, tilsyn og vedlikehold av feltets digitaltekniske systemer og utstyr gjennom å:
- Forberede, gjennomføre og kontrollere vedtatte arbeidsprogrammer.
- Samarbeide med ledelse og aktuelle faggrupper inkludert leverandører iht. gjeldende rutiner, avtaler og behov samt delta i aktuelle møter.
- Løse planlagte og uforutsette arbeidsoppgaver effektivt og iht. gitte krav.
- Rapportere relevante forhold om anlegg og tilhørende utstyr iht. etablerte rutiner og behov.
- Følge regler, forskrifter og beste praksis og se til at nødvendige tillatelser, godkjennelser og sertifikater alltid foreligger og er oppdaterte.
- Delta i feilsøking på aktuelle systemer og opprette meldinger basert på funn.
- Forberede arbeid på trykk-/spenningsatt utstyr samt tilbakestilling (isolering).
- Sørge for at nødvendig forbruksmateriell og reservedeler er tilgjengelig.
- Rapportere avvik og foreslå forbedringer.
- Se til at dokumentasjon av anlegg og tilhørende utstyr foreligger og blir holdt oppdatert.
- Forberede, gjennomføre og følge opp utviklingssamtaler samt gi innspill om kompetanseutviklingsbehov gjennom aktiv bruk av gjeldende systemer for personellutvikling.
- Sørge for punktlig overlevering av status, planer og arbeidsoppgaver ved vaktskifter/avløsninger.
- Utføre andre relevante oppgaver pålagt av leder inkludert å være stedfortreder ved behov, men uten å komme i konflikt med kjerneoppgaver.
- HMSK-roller og ansvar:
- Delta i HMSK-arbeidet innen eget ansvarsområde med proaktiv holdning gjennom å:
- Utvise høy HMSK-standard og -adferd i tråd med selskapets visjoner, verdier og retningslinjer.
- Være årvåken mot risiko og mulige farlige situasjoner gjennom barrieretenkning.
- Stillingen skal i tillegg dekke beredskapsroller beskrevet i beredskapsplanen.

Qualifications:
- Faglige krav til stillingen er definert i selskapets kompetansesikringssystem. 
- Den ansatte er selv ansvarlig for sin egen kompetanseprofil.
- Det kreves aktiv bruk av alle relevante kunnskaper, kompetanser, holdninger og erfaringer for å kunne utføre daglige gjøremål på en effektiv og sikker måte i samarbeid med kolleger, myndigheter og leverandører.

Location: 
Offshore

With over 90 years' combined experience, NES Fircroft (NES) is proud to be the world's leading engineering staffing provider spanning the Oil & Gas, Power & Renewables, Infrastructure, Life Sciences, Mining, Automotive and Chemicals sectors worldwide.With more than 100 offices in 45 countries, we are able to provide our clients with the engineering and technical expertise they need, wherever and whenever it is needed. We offer contractors far more than a traditional recruitment service, supporting with everything from securing visas and work permits, to providing market-leading benefits packages and accommodation, ensuring they are safely and compliantly able to support our clients.

Get similar jobs like these by email

By submitting your details you agree to our T&C's

Share this Job

NES Fircroft Norway

NES Fircroft Norway

Liquid error: internal
Live Jobs: 20 - View all Jobs