Connecting

Image 2021 05 06 T14 28 17

การจ้างพนักงานตามสัญญา

NES Fircroft คือผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดหาบุคลากรสัญญาจ้าง รวมทั้งระบบคัดสรรบุคลากรสัญญาจ้างในกลุ่มงาน ด้านวิศวกรรม ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันและก๊าซ พลังงานและพลังงานทดแทนและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทีมงานระดับนานาชาติที่มีรางวัลรับรองของเรามีประสบการณ์กว่า 50 ปีด้านการจัดหาแรงงานชั่วคราวและแรงงาน รับเหมา โดยประกอบไปด้วยที่ปรึกษาเฉพาะสา